Silkeborg Motorbådklub

 

 

Referat fra generalforsamling den 6.-6.-2016

 

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent

 Formanden foreslog Karlo Jespersen.
 Karlo Jespersen blev valgt til dirigent.
 Karlo gjorde opmærksom på at der var en fejl i den udsendte dagsorden, og at han
 ville følge den dagsorden der står i vedtægterne.
 Karlo gjorde opmærksom på at der er et indkommet forslag fra Sven-Åge Enevoldsen.
 Niels Johansen oplyser at han også har indsendt et forslag.
 Karlo gjorde opmærksom på at denne generalforsamling er færdiggørelse af den
 ordinære generalforsamling den 11.-3.-2016 og at der ikke kan komme nye forslag
 til denne opsamlende generalforsamling. Forslaget kan behandles under eventuelt.
 Niels Johansen protesterer igen. Karlo fastholder sin forklaring.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Bo Stig Andersen oplyste at regnskabet var lavet af den foregående bestyrelse og det var gennemlæst og godkendt af de valgte revisorer.
Kasserer gennemgik regnskabet men ville ikke kommentere det.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Leif Laursen Spurgte om der har været regnskabsassistance på, forhåndsværende regnskabsfører
Kaj Johansen fortæller at revisor Siersbæk har været ind over regnskabet.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

Kassereren gennemgik budgettet. Der var ændret på tallet på broer ved
Himmelbjerggrunden. Nye broer bliver slået til næste år.
Markisen i gårdhaven og stensætningen foran klubhuset er også medtaget i budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag.
Sven- Åge Enevoldsen havde fremsendt forslag om at bibeholde S.M.K. bladet
til at udkomme to gange årligt.

Karlo gennemgik § 9.stk 2: vedrørende indbydelse til generalforsamling Hvis S.M.K. bladet udgår skal der alligevel sendes brev til alle medlemmer til generalforsamling.
Sven Åges forslag vedtages.

5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Formanden foreslår Dennis Kristensen og Leif Thøgersen.
Der var en del debat om valgbarheden af bestyrelsessuppleanter og udvalgsformænd.
Palle Christiansen oplyste at ifølge forretningsordenen stk.22. ”Er et medlem ikke tilstede kan han/hun skriftligt tilkendegive at de er villige til valg”.
Dirigenten foreslog at hvis generalforsamlingen ville se bort fra denne paragraf kunne man vælge suppleanter og udvalgsformænd.
Generalforsamlingen indvilgede i dette, men dirigenten henstillede til bestyrelsen
at man ved fremtidige generalforsamlinger, havde bedre styr på de opstillede personer
Dennis Kristensen og Leif Thøgersen blev hermed valgt.

Valg af 2 revisorer.
Jytte Nielsen og Arne Sommer blev valgt til revisorer.

Valg af 2 revisorsuppleanter.
Karlo Jespersen og Leif G. Hansen blev valgt til revisorsuppleanter.

Valg af udvalgsformænd.
Himmelbjerggrunden:   Niels Just og Leif Laursen blev valgt.
Kirsebærgrunden:        Peter Johansen blev valgt.
Sejsgrunden:               Bestyrelsen finder ny udvalgsformand.
Fyrmester:                  Ole Seeberg blev valgt.
Fanebæger:                Johnny Laursen blev valgt.
Fastelavn og juletræ:    Heidi Beck blev valgt.
Frikadellekonkurr:         Peter Johansen .blev valgt
El og teknik:                Bestyrelsen finder ny udvalgsformand.

Øvrige udvalg besættes af bestyrelsen.
It og EDB – Brosamarbejde – Restaurant og køkken – Web-master – redaktør – Klubhus ansvarlig.
Der bliver spurgt om hvem fra bestyrelsen der står for de forskellige udvalg.
Bo orienterede om dette:
Brosamarbejdet:                          Jørgen, Leo og Ole.
Klubhus og værksted:                  Sven-Åge.
Benzin stander:                             Christian.
Restaurant og køkken:                 Sven-Åge.
Redaktionsudvalg:                        Bo
Himmelbjerggrunden:                  Leo.
Sejsgrunden:                                 Christian.
Kirsebærgrunden:                         Ole.

6. Eventuelt.
Leif Laursen spurgte om udvalgsmedlemmer og kontaktpersoner fra bestyrelsen ville komme på hjemmesiden og i SMK bladet.
Bestyrelsen svarede at alle relevante informationer kommer på hjemmesiden og i SMK nyt.

Leif spurgte hvorfor den likvide kapital kun står på en konto.
Bo svarede at han endnu ikke af SMK bankforbindelse Nordea har fået adgang til at komme ind på vores konti. Indtil 31-12-2015 har SMK haft en plus konto i Nordea på kr.1.300.000 denne konto er ikke blevet fornyet.
Palle spurgte om der fremover vil være professionel bogføring på.
Bo svarer at han har indledt et samarbejde med AKS Bogføring.

Niels Johansen beder om en forklaring på hvilke visioner bestyrelsen har for fremtiden.
Karlo henviser til at det er rimeligt at give den nye bestyrelse en chance for at komme i gang. Niels mener stadig at det er rimeligt med en forklaring.
Formanden fortæller at bestyrelsen har i sinde at forsætte i den gamle bestyrelses ånd.
Leif G Hansen mener at diskussionen skal stoppe, og at bestyrelsen tager det til efterretning til næste generalforsamling.
Palle vil gerne sige tak til den gamle bestyrelse for deres arbejde, og goddag til den nye med forventning om at høre om visioner til næste generalforsamling.
Sven-Åge gav en orientering fra medlemsmødet med kommunen.
Joan sagde det var et godt møde og ønskede der ville komme et opfølgende møde med kommunen.
Sven-Åge og formanden skulle til møde med kommunen den 7-6-2016
Nils Johansen oplyste at den forhenværende bestyrelse havde bundet 1,3mill i tre år med en rente på 1%, den udløb den 1 januar 2015. Kontoen blev ikke fornyet da de mente at de kunne få mere ud af at investere i værdipapirer. Bo oplyste at man ifølge vedtægterne ikke kan investere i værdipapirer.
Erik Hansen syntes der er negativ snak i krogene, og ønskede at bestyrelsen kunne få ro til at arbejde.
Kåre opfordrede folk til at bade i de to baderum uden toilet.
Johnny oplyste at når klubhuset var lukket kan man gå ind af døren i gårdhaven og benytte toilettet i gangen. Johnny fortalte at problemet løser sig selv, da kommunen opfører toiletter og badefaciliteter i ny bygning.
Kaj Johansen mener at når der nu er kommet en der bogfører for S.M.K, har han som regnskabsfører gjort det rigtigt.
Bo fortalte at Kaj har været en stor hjælp for ham som ny kasserer. Formanden fortalte at der kommer nyt benzin selskab da UnoX ikke vil leverer benzin til S.M.K mere af sikkerhedsgrunde. Det nye selskab bliver OK benzin.
Dirigenten takede af.

Silkeborg den 9.-6.-2016

Referent Birgitte Guldborg Andersen

 

 

                                        

 

Vi har fået en:

   Doneret af     Bilernesby

 

Ultimate Web